Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Załącznik nr 5 ust. 5 w zmywalni dodatkowo montuje się urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych w sposób technologicznie powtarzalny. Proszę o opinię jakie urządzenie powinno być zamontowane w takiej zmywalni, czy proces mycia i dezynfekcji pojemników może być wykonany manualnie zgodnie z opracowaną procedurą.

Odpowiedź