POLSKIE STOWARZYSZENIE STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Demokratycznie o zdrowiu (Podcast: 11:40 min.)

Prezes Dorota Kudzia-Karwowska o sterylizacji medycznej

I Forum Zakażeń

Obowiązujące akty prawne i dzienniki ustaw.

 

 

Dz. U. 2011.63.322 Ustawa z 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Dz. u. 2010.215.1416 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych

Dz. U.2010.107.109 Ustawa z 20 maja 2010r o wyrobach medycznych

Dz. U. 2009.105.869 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r w sprawie chorób zawodowych

Dz. U. 2010.139.940 Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi

Dz. U. 2004.170.1797 System kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowe zasady ich nadawania

Projekt ustawy o działalności leczniczej

Dz.U.11.151.896 Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

DZ. U.2011.159.954 Warunki wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

Szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

Wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmujących pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach

Wykaz prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą